nnnn
  1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja podjetja Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka (v nadaljevanju Splošni pogoji) se nanašajo na vse Produkte in storitve društva. Za Produkte društva veljajo dogodki (tečaji, seminarji, delavnice, konference, ankete in drugi dogodki izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki) in izobraževalni programi (avdio in video izobraževalni programi, on-line izobraževalni programi, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka (v nadaljevanju: Organizator).

Ti splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: uporabnike, ki naročijo Produkt preko naše spletne strani, e-pošte, telefona ali osebno in uporabnike, ki opravijo prijavo na posameznem dogodku.

Ti splošni pogoji urejajo tudi postopek izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oz. vračil.

Splošni pogoji predstavljajo veljavno pogodbo med Organizatorjem in Uporabnikom. Organizator obvešča Uporabnike, da se besedilo pogodbe po sklenitvi ne shranjuje in Uporabniku ni več dostopno.

Uporabniku bodo pred sklenitvijo pogodbe na voljo vse informacije v zvezi z naročilom, vključno s povzetkom naročila, kjer lahko popravi morebitne napake ali spremeni Produkte.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja (http://u3pivka.si/pogoji-poslovanja). Organizator lahko spremeni te splošne pogoje kadarkoli, pri čemer bo o vsaki spremembi objavljeno obvestilo na spletni strani Organizatorja. V kolikor Uporabnik, po spremembi splošnih pogojev, nadaljuje z uporabo spletne strani Organizatorja in/ali uporabo Produktov, se šteje, da se strinja z novo različico splošnih pogojev.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji in/ali Produkti se lahko obrnete na Organizatorja na naslednje kontakte:

  • e-mail: u3pivka@gmail.com
  • št.: 040 474 808
  • naslov za prejem pošte: Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka, Kettejeva ulica 5, 6257 Pivka

V času prijave na posamezen dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani http://u3pivka.si/pogoji-poslovanja.

 2. Osnovni pojmi

Organizator je Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka, Kettejeva ulica 5, 6257 Pivka, matična številka: 4066162000, davčna številka: SI38208849, ki na svojih spletnih straneh ponuja Produkte.

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči Produkte Organizatorja. Določeni pogoji se razlikujejo za Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe. Pojem Uporabnik se nanaša na Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe.

Spletne strani ali Spletna stran je spletna stran, s katero upravlja Organizator. Za potrebe teh splošnih pogojev je to naslednja spletna stran: http://u3pivka.si.

Produkt je vsak Dogodek in Izobraževalni program, ki ga ponuja Organizator. Pojem Dogodek in izobraževalni program imata pomen, kot je opredeljen v prvi točki teh splošnih pogojev.

Naročilo je izraz volje Uporabnika po uporabi določenega Produkta. Naročilo lahko Uporabnik odda preko Prijavnice na spletni strani, preko internetnega naročila, po telefonu ali osebno, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

Prijavnica je dokument, preko katerega Uporabnik izrazi željo po prijavi na Dogodek.

Internetno naročilo je postopek naročila Izobraževalnega programa in/ali prijava udeležbe na Dogodku¸ preko spletne strani društva ali e-pošte.

Posebni splošni pogoji so splošni pogoji, ki lahko poleg teh pogojev dodatno opredeljujejo in specificirajo pogoje uporabe posameznega Produkta.

3. Narava Produktov

Produkti Organizatorja zajemajo predvsem oblike in vsebine, ki so plod želja in potreb predvidenih udeležencev. Organizator ponuja Produkte v obliki tečajev, seminarjev, izobraževanj in strokovnih ekskurzij.

Vsi Produkti Organizatorja so informativne narave. Organizator ne daje nobenih jamstev ali garancij o rezultatih, ki jih vi ali drugi lahko dosežete kot rezultat udeležbe na posameznem Dogodku ali z uporabo Izobraževalnih programov.

Organizator se po najboljših močeh trudi, da potencialnim udeležencem dobro in natančno predstavi svoje Dogodke in Izobraževalne programe ter njihovo zmožnost, da jim pomagajo pri osebnostni rasti, vendar so udeleženci sami odgovorni za svoje rezultate, ki so med drugim odvisni od njihovega znanja, spretnosti, poslovne nadarjenosti, finančne situacije in količine časa in truda, ki ga vložijo v implementacijo znanja.

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih Dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on-line izobraževalnimi programi, avdio in video programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja. V nobenem primeru niso Organizator, njegovi zaposleni ali podizvajalci odgovorni za kakršnokoli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih Dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

Organizator uporablja izjave ali druge trditve udeležencev v zvezi z njihovim zadovoljstvom in rezultati, ki so jih dosegli udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov. Te izjave ali druge trditve ne pomenijo, da boste tudi vi ali drugi dosegali podobne rezultate. Dosežki in rezultati, ki so jih udeleženci dosegli v preteklosti, ne napovedujejo nujno dosežkov in rezultatov, ki jih bodo udeleženci dosegali v prihodnosti. Kjer Organizator omenja rezultate, ki so jih dosegli udeleženci Dogodkov in Izobraževalnih programov, so te trditve osnovane na informacijah, ki jih je prejel od udeležencev.

4. Pravice in obveznosti Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ponudbo svojih Produktov, vključno z ukinitvijo posameznega Produkta. Organizator ima pravico ukiniti Produkt vse do trenutka, ko Uporabnik potrdi naročilo in v celoti izvede plačilo za naročeni Produkt, pod pogoji, navedenimi v teh Splošnih pogojih, pa tudi kasneje.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi Dogodka, pod pogoji opredeljenimi v teh Splošnih pogojih oz. Posebnih splošnih pogojih, ki veljajo za posamezni dogodek v kolikor se le ti na voljo.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe cenovne politike za Produkte. Organizator lahko spremeni ceno produkta kadarkoli in brez navedbe razlogov. Sprememba cene za posamezni Produkt ne vpliva na Uporabnike, ki so še pred spremembo cene oddali Naročilo.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti Naročilo, po lastni diskreciji. Organizator lahko zavrne naročilo še zlasti, toda ne izključno, kadar:

  • Uporabnik ne izvrši plačila za posamezen Produkt v dogovorjenem roku,
  • Uporabnik izvrši delno plačilo in kljub dodatnemu pozivu na plačilo ne izpolni svoje obveznosti v celoti.

Organizator lahko zaprosi določene Uporabnike za podajo izjave, mnenja o Produktih (v nadaljevanju Izjava). Uporabnik take izjave ni dolžan podati. V kolikor Uporabnik poda Izjavo, se izrecno strinja, da pridobi Organizator neekskluzivno, (teritorialno in časovno) neomejeno pravico do uporabe te Izjave, kar vključuje pravico do objave v digitalnih medijih po izboru Organizatorja, distribucijo, objavo v tiskanih medijih, vključno s knjižnimi deli Organizatorja, in do prilagajanja Izjave.

Organizator lahko Uporabnike obvešča o informacijah, ki se nanašajo na dogodek, delavnico oziroma tečaj, ki ga je izbral Uporabnik.

5. Avtorske vsebine

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti in/ali jamstev za napake na spletnih straneh (tako v slikovnem kot tekstovnem delu). Organizator ne jamči za delovanje spletnih strani in ne odgovarja za kakršnekoli negativne posledice, ki bi lahko izvirale iz napak ali nedelovanja spletnih strani, vključno a ne omejeno na škodo, ki bi jo povzročili virusni ali drugi škodljivi programi.

Vse informacije, grafika in programski elementi v najširšem pomenu (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh Organizatorja, so avtorsko delo Organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Dokumenti in vsebine, objavljeni na spletnih straneh Organizatorja, se lahko izjemoma reproducirajo izključno le v nekomercialne namene, pri čemer morajo biti ohranjene vse informacije o avtorjih in viru ter opozorila o zaščiti avtorskih ali drugih pravic. Takšen izdelek in vsi ostali izdelki oz. storitve, ki so z njim morda oglaševani, morajo biti tako kot te spletne strani povsem brezplačni in dostopni vsem pod enakimi pogoji in brez dodatnih omejitev.

Kdor želi objaviti le del vsebine oz. jo želi objaviti pod drugačnimi pogoji, mora dobiti predhodno pisno dovoljenje avtorja oz. avtorjev. Če ti pogoji niso izpolnjeni, po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah kopiranje avtorskih vsebin teh spletnih strani ni dovoljeno.

6. Pravice in obveznosti Uporabnika

Uporabnik izrecno soglaša, da samostojno nosi vsa tveganja, ki bi lahko izhajala iz uporabe Produktov, vključno z neposredno in posredno škodo ter kakršnokoli posledično škodo.

Uporabnik je dolžan v celoti poravnati plačilo za naročeni Produkt ob zapadlosti računa. Organizator si pridržuje pravico proti Uporabniku sprožiti uradne postopke za izterjavo, če Uporabnik svojih obveznosti ne poravna ob zapadlosti.

Uporabnik je dolžan Organizatorju posredovati točne in celovite osebne podatke, ki jih Organizator potrebuje za izvršitev Naročila. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vpliva na izvršitev Naročila, je Uporabnik dolžan takšno spremembo nemudoma sporočiti Organizatorju. V primeru, da Uporabnik ne obvesti Organizatorja o spremembi, v celoti nosi posledice in kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz opustitve, kar vključuje neizvršitev Naročila.

6. 1. Posebne določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo za Uporabnike – fizične osebe

Uporabnik – fizična oseba ima pravico do odstopa od prijave, ne da bi bil dolžan navesti razlog, v roku 14 dni. V primeru prijave na Dogodek in naročilo na Izobraževalni program se šteje, da je bila prijava sklenjena z dnem prijave.

Organizator Uporabnike opozarja, da ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojne za reševanje potrošniških sporov.

OPOZORILO: Te posebne določbe veljajo samo za fizične osebe in ne veljajo za naročila pravnih oseb. Skladno z zakonodajo pravne osebe in posamezniki, ki se ne štejejo za potrošnike, pravice do odstopa od prijave nimajo. V kolikor ste Produkt naročili kot pravna oseba oziroma kot fizična oseba, ki se ne šteje za potrošnika, in želite vračilo denarja, se lahko obrnete na nas, na kontakt: u3pivka@gmail.com . Vašo zahtevo bomo pregledali in po lastni presoji odobrili ali zavrnili.

7. Dogodki

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in Uporabnike enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določen drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katerega se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje in morebitne posebne Splošne pogoje, ki veljajo za posamezen Dogodek. Vsi posebni splošni pogoji za posamezen Dogodek so ustrezno označeni v teh Splošnih pogojih. V primeru neskladnosti teh splošnih pogojev in Posebnih splošnih pogojev, veljajo določila Posebnih splošnih pogojev.

7. 1. Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte u3pivka@gmail.com., telefona ali osebno.

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen Dogodek (vključno z možnostmi obročnega plačevanja) prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici oz. osebno.

Za prijavo na nekatere Dogodke je potrebno izpolniti prijavnico, ki je opremljena s Posebnimi splošnimi pogoji, ki veljajo za Dogodek in opredeljujejo tudi možnosti odpovedi prijave na Dogodek, brez plačila kotizacije ali z delno obveznostjo plačila kotizacije. Posebni splošni pogoji, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na Dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave.

7. 2 Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov u3pivka@gmail.com. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ali na kak drug način, Organizator ne sprejema.

V kolikor ni v splošnih pogojih za posamezni Dogodek drugače navedeno, je skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije 7 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu Dogodka.  V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti.

8. Končne določbe

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Organizatorjem in Uporabnikom.

V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za nezapisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Izjavljate, da imate polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe.

Izjavljate, da ste pred sprejemom pogojev le-te prebrali, ste z njimi seznanjeni in jih v celoti razumete.

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo spletnih strani ali Produktov kljub uveljavitvi sprememb. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa.

Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med Organizatorjem in Uporabnikom. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Ti Splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Strinjate se in v celoti razumete, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani http://u3pivka.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Pivka, 23. 9. 2019

Trenutek, ...

E- novice

Želite biti obveščeni o dogajanju v našem društvu? Mesečno bomo pošiljali sporočilo z zanimivimi novicami o delovanju našega društva. Prijavite se zdaj!