nnnn

1. Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki jo izvaja Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Podatki o upravljavcu:

Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka
Kettejeva ulica 5, 6257 Pivka
Matična številka: 4066162000
Telefon: 040 474 808
E-pošta: u3pivka@gmail.com

2. Katere osebne podatke obdelujemo

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, datum rojstva, izobrazba, status, naslov, telefonska številka, e-pošta)
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas)
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in izvedbo storitev (tečaj oziroma delavnica, cena, način plačila, datum plačila, podatki o izdanem računu ipd.)
 • Podatki o izvajalcih programov (ime in priimek, naslov, davčna številka, matična številka, TRR)

3. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe oziroma članstva v društvu;
 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;
 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za izvedbo storitve ali izdelek);
 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

4. Nameni obdelave osebnih podatkov

Društvo bo osebne podatke obdelovalo na podlagi podane privolitve za posamezni namen (npr. za komuniciranje glede izvajanja storitev, tečajev in delavnic, za odgovarjanja na povpraševanja, za fotografiranje in objavo fotografij na spletu, občinskem glasilu, v arhivu društva ter za objavo izjave oziroma mnenja o izvedbi delavnic). Društvo osebne podatke obdeluje tudi zaradi zakonitega interesa in za izvajanje razmerij, ki izhajajo iz članstva v društvu. Podatke bo zato uporabilo npr. za obveščanje po e-pošti ali telefonu o izvedbi (t.j. prijavi, poteku, vsebini ter aktivnostih po zaključeni delavnici, vezanih na izvedbo delavnic) posamezne delavnice ter za statistične analize o izvedbi delavnic ter tečajev in o uporabi naših spletnih strani. Osebne podatke bo, v kolikor je to potrebno, obdelovalo tudi za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Društvo bo hranilo in varovalo varovane osebne podatke do preklica privolitve oziroma do izpolnitve namena za katerega so bili pridobljeni z izjemo osebnih podatkov, ki so bili na podlagi privolitve posredovani javnim medijem v skladu z Zakonom o medijih oziroma, če zakon ne določa drugače. Podatke, ki jih obdeluje na podlagi razmerja, ki izhaja iz včlanitve v društvo ter zakonitega interesa, pa bo društvo hranilo skladno z zakonodajo.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

6. Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni dati, vendar v tem primeru ne morete postati član društva ali se udeležiti delavnic in tečajev.

7. Dostop do osebnih podatkov

Podatki bodo varovani na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Društvo bo omogočilo obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov le pooblaščenim uporabnikom, skladno z nameni delovanja društva ter nameni, za katere član društva ali drug posameznik, ki povprašuje po storitvah društva, podal privolitev.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven društva) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

– izvajalec izobraževanja mentor

– računovodski servis

– animator

 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

8. Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • da od nas kadarkoli zahtevate:
  1. potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;
  2. dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
  3. eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
  4. popravek netočnih osebnih podatkov;
  5. omejitev obdelave, kadar:
   • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
   • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
   • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  6. izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
  7. izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
  8. prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.
 • pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Trenutek, ...

E- novice

Želite biti obveščeni o dogajanju v našem društvu? Mesečno bomo pošiljali sporočilo z zanimivimi novicami o delovanju našega društva. Prijavite se zdaj!